KONTEYNER HİZMETLERİ
» Konteyner yükleme, boşaltma, shifting hizmetleri
» Konteyner terminal hizmetleri
» CFS hizmetleri (konteyner iç yükleme, iç boşaltma, numune, tam tespit vb.)
» Reefer konteyner hizmetleri
» Imco'lu konteyner hizmetleri
» Konteyner sabitleme hizmetleri
Konteyner Yükleme / Boşaltma Hizmetleri
Asyaport'a gelen gemilere konteyner yüklemek veya boşlatmak amacıyla dolu ve boş konteynerlerin terminal sahasından, CFS sahasından veya kamyon üstünden alınarak rıhtımda gemiye yüklenmesi hizmeti “Yükleme”, gemide bulunan dolu ve boş konteynerlerin direkt kamyon üstüne, terminal sahasına veya CFS istasyonuna alınmaları “Boşaltma” hizmetidir.
Konteyner Shifting Hizmeti
Bir gemideki dolu ve/veya boş konteynerlerin bu geminin diğer bir ambarına, güvertesine veya bir güverteden diğer güverteye aktarılması “Gemi İçi Shifting”, gemiden rıhtıma ve daha sonra tekrar gemiye yüklenmesi “Gemi-Kara-Gemi Shifting” hizmetidir.
Lashing - Unlashing Hizmeti
Gemiye yüklenen konteynerlerin gemi kaptanının isteği doğrultusunda "bar, bridge, rod" bağlanarak sağlamlaştırılması “lashing” veya bunun tersine çözülmesi “unlashing” hizmeti olarak tanımlanmaktadır.
Konteyner İç Dolum ve Boşaltma Hizmeti
Limana gelen konteynerlerin, eşya sahibinin veya gümrük idaresinin talebi üzerine, CFS istasyonuna alınarak içlerinin boşaltılması, emtianın eşya sahibine teslimi veya ambara stok edilmesi, bunun tersi olan ihraç etmek amacıyla liman ambar sahasına alınan emtianın konteyner içine istiflenerek kapakların kapatılması hizmetini ifade eder.
Soğutmalı Konteynerlere Elektrik Verilmesi
Liman sahasında bulunan ve dışarıdan enerjiye ihtiyaç duyan konteynerlere elektrik liman işletmesince ücreti karşılığında verilir. Liman işletmesi yeterli enerjiyi verecek tesisleri bu iş için hazır tutar. İş sahibi veya konteyner sahibinin talebi üzerine bu enerjiyi vermek zorundadır.
Tehlikeli Eşya Yüklü Konteynerler
Tehlikeli madde sınıfına giren yüklerin taşındığı konteynerlerin limana girişi Liman Başkanlığı’nın ve ilgili kamu kuruluşlarının uygun görüşü ve onayları alındıktan sonra işletme tarafından da onaylanacaktır.
IMDG CODE – 1 – ve IMDG CODE – 7 – muhteviyatına sahip yüklerin taşındığı konteynerler işletme rıhtım ve sahalarına kabul edilmez, saklanamaz, stoklanamaz, gemilerden indirilmez veya gemilere yüklenmek üzere supalanda dahi olsa işletme tarafından elleçlenemez.
İşletme, tehlikeli eşyanın sınıflarının belirlenmesine yardımcı olacak her türlü belgeyi iş sahibinden istemeye yetkilidir.
Tehlikeli eşya yüklü konteynerler özel sahalarda depolanmaktadır. Dolayısıyla gemi ve kara yolu ile gelen IMDG klaslı içi doldurulmuş konteynerler direkt bu sahalara yönlendirilir ve işletme gerekli tedbirleri alır..